பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு. குறள்: 148.
பிறன் மனைவியை ஆசையோடு பார்க்காத பெருங்குணம், அறிவுடையோர்க்கு நிரம்பிய ஒழுக்கமுமாகும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை.

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College Ranked as 63 by NIRF Ranking 2017.

 • Kongu [Fives] Football Tournament for Men

  Kongu [Fives] Football Tournament for Men

  Department of Physical Education organizes a State Level 2nd Kongu [Fives] Football Tournament for Men on 28th and 29th January, 2018. » more

 • Cloud Computing With Amazon Web Services

  Cloud Computing With Amazon Web Services

  Department of Computer Technology and Information Technology organizes a two days National Workshop on Cloud Computing With Amazon Web Services on 1st and 2nd February, 2018. » broucher & registration form

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.