தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும். குறள்: 63.
தம் பிள்ளைகளைப் பெறுதலாகிய அச்செல்வம், அவரவர் செய்யும் நல்வினைகளால் வரும். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: மக்கட்பேறு.

 • SWACHHTA' Ranking 2017

  SWACHHTA Ranking 2017

  Our College has been ranked FIRST amoung the cleanest Higher Educational Institutions in the Country.

 • Campus Interview

  NIRF Ranking 2017

  Our College Ranked as 63 by NIRF Ranking 2017.

Vision

 • To impart knowledge to rural youth, to echance their skils in order to make them meet their intellectual and social aspirations and also to meet the cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges. Achieved By
  Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.