கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின். குறள்: 2.
தூய அறிவுடைய கடவுளின் நல்ல திருவடிகளைத் தொழாதவருக்கு, கற்ற கல்வியினால் உண்டாகும் பயன் யாது? ஒன்றும் இல்லை. பால்: அறத்துப்பால், இயல்: பாயிரம் இயல், அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து.


Recruitment - Nov 2021
Online Application

Standard Operating Procedures (SOP)

»Read More

Application Form for Two Wheeler Pass

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.