அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்
அல்லார்முன் கோட்டி கொளல். குறள்: 720.
அறிவால் தம்மினத்தாரல்லாதார் அவையில் நல்லவர் ஒன்றையும் சொல்லக்கூடாது; அவ்வாறு சொன்னால் தூய்மையற்ற முற்றத்தில் விழுந்த அமிழ்து போன்று வீணாகும். பால்: பொருட்பால், இயல்: அமைச்சியல், அதிகாரம்: அவை அறிதல்.


2018-2019 Batch
Placement Status

As on 30-05-2019

New Course Introduced
B.A. Tamil Literature
From 2019-2020 Academic Year

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.