படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர். குறள்: 172.
நடுவுநிலைமை அல்லாமைக்கு அஞ்சுகின்றவர்கள், தமக்கு உண்டாகும் பயனை விரும்பி அறம் அல்லாத செயல்களைச் செய்யார். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: இல்லறவியல், அதிகாரம்: வெஃகாமை.


Important Announcement


» The rescheduled Time Table for Model and End Semester Examinations will be announced later.

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.