பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார். குறள்: 6.
ஐம்புல ஆசைகளையும் ஒழித்த கடவுளின் ஒழுக்க நெறியில் தவறாது நின்றவர், நீண்டகாலம் நலமுடன் வாழ்வார். பால்: அறத்துப்பால், இயல்: பாயிரம் இயல், அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து.


Standard Operating Procedures (SOP)

»Read More

Important Announcement

» The End Semester Examinations Time Table for First Year PG Students - March 2021(ODD SEMESTER) »Click Here

» The Arrear Examinations Time Table-for 2015-2016 and 2016-2017 batch »Click Here

» The Arrear Examinations Time Table-for the batches 2017-2018 and onwards »Click Here

Vision

 • To impart knowledge and skills to rural youth in order to meet their intellectual and social aspirations and cultural and technical needs of the society

Mission

 • To develop an effective curriculum and optimize institutionalized students activities
 • To involve learners in practical life situations
 • To expose students to rural realities
 • To sensitize learners to national heritage and values

Quality Policy

 • We are committed to instil Knowledge and Values to the students by providing quality education to meet the global challenges.
  Achieved By Committed and Planned teaching.
  Continual Upgradation of the Facilities and resources.
  Effective implementation of Quality Management System.